SOL.LICITUD ALTA SOCI/A

Si voleu donar-vos d’alta com a sòcies i socis del Club Rem Colera, només cal que ompliu el següent formulari d’inscripció amb totes les dades. Heu d’escollir una modalitat de soci i una forma de pagament. També és necessari que llegiu i accepteu les condicions que s’especifiquen a sota de tot. Un cop enviat el formulari, rebreu un correu electrònic amb la confirmació de la vostra alta i les dades de com realitzar el pagament de la quota anual. 
  Modaliatat de soci/a

  Forma de pagament

  EN CAS QUE LA SOL.LICITU D'ALTA SIGUI D'UN/A MENOR D'ENDAT
  El PARE/MARE/TUTOR LEGAL ha d'omplir les següents dades:


  Manifesto que soc pare/mare/tutor legal del menor que a continuació se cita:

  A través del present document, expressa el seu consentiment com a progenitor/tutor per tal que el menor/s esmentat/s anteriorment puguin ser inscrits com a soci/s participant en entrenaments i regates de la temporada i/o soci/s per activitats de lleure, acceptant sota la seva responsabilitat el compliment pel/s menor/s esmentat/s dels drets, deures i obligacions derivades de la condició de soci, i declara sota la seva responsabilitat, que el menor/s compleix/en les condicions físiques i de salut òptimes per poder realitzar l'activitat Esportiva de Rem i que sap/saben nedar suficientment per mantenir-me a la superfície de l’aigua sense risc per la meva persona ni la de la resta de participants en l’activitat.
  En compliment de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; per la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor; pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, DECLARO que disposo de les facultats legals per a atorgar aquesta autorització sobre la utilització de la imatge del menor d’edat abans indicat i, AUTORITZO la captació, la reproducció i la publicació de la imatge i veu de forma clarament identificable del menor esmentat a través de fotografies i vídeos per il·lustrar l’activitat referida pels següents mitjans (marcar en cas afirmatiu):
  (_) Web de l’entitat, xarxes socials (Facebook, Instagram) i díptics promocionals.
  (_) Altres mitjans externs al responsable relacionats amb l’activitat(web de la federació, plataforma d’entitats,...)
  Aquesta autorització s'atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica i/o futura reclamació al respecte.
  El pare/ la mare/ el tutor legal

  OBSERVACIONS

  CONDICIONS

  El soci es compromet a complir i acatar els Estatuts del Club Rem Colera juntament amb el Reglament Intern, i els acords adoptats per la Junta directiva i declara assumir les responsabilitats que per actes propis siguin sancionables d’acord amb els Estatuts i el Reglament de Règim Intern. El sol·licitant autoritza la comprovació de l’exactitud de les dades consignades en aquesta sol·licitud. La inexactitud de les dades esmentades, una vegada comprovada, podrà donar lloc a la revocació del títol de soci. El sol·licitant, una vegada aconseguida la condició de soci, s’obliga a notificar els canvis que es produeixin a les dades consignades. És necessari complimentar el formulari de Declaració Responsable de condicions òptimes per poder realitzar l’activitat esportiva de Rem. No s’admetrà aquesta solicitud en cas de ser menor d’edat si no es complimenta l’autorització per part del tutor legal. Podeu trobar els models just a sota. Per sol·licitar la baixa com a soci, caldrà avisar amb 1 mes d’antelació del venciment de la renovació, en cas contrari, s’emetrà el corresponent rebut, i la condició de soci quedarà prorrogada per un any més. El sol·licitant escull en el present formulari web, la quota anual que haurà de satisfer i la modalitat de pagament escollida.

  ANNEX L.O.P.D. Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el legal representant signant d’aquest document reconeix quedar informat/da i consentir que les dades personals incloses en aquest document siguin necessàriament tractades en un fitxer responsabilitat de Club Rem Colera,, amb domicili al C/De la Vall, 69 (17496 Colera, Girona).

  ANNEX DRETS D’IMATGE autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en imatges i vídeos enregistrats per l’entitat Club Rem Colera durant el període que ostenti la condició de soci seguint el que estableix la Llei orgànica 1/1982 que protegeix la pròpia imatge.
  Pel que autoritzo la cessió de la meva imatge pels següents mitjans i usus:
  -Web de l’entitat, xarxes socials (Facebook, Instagram) i díptics promocionals,
  -Altres mitjans externs al responsable, relacionats amb l’activitat(web de la federació, plataforma d’entitats,…)

  DECLARACIÓ RESPONSABLE CONDICIONS ÒPTIMES: Declaro que compleixo les condicions físiques i de salut òptimes per poder realitzar l’activitat Esportiva de Rem i declaro sota la meva responsabilitat, que sé nedar suficientment per mantenir-me a la superfície de l’aigua sense risc per la meva persona ni la de la resta de participants.

  club rem colera